סיפורים נוספים:


עמוד הבית » סיפורים » מעשיות וסיפורי חסידים

מעשיות וסיפורי חסידים

משעמד לפני הבעל שם טוב "עניין פקוח נפש גדול" נוהג היה ללכת למקום מסוים ביער, להדליק אש ולכוון מחשבותיו בתפילה ואז מה שביקש לעשות קם והיה. דור לאחר מכן, משעמד אותו "פקוח נפש גדול" בפני המגיד ממיזריץ' נוהג היה ללכת לאותו מקום ביער, ולומר – איננו יכולים עוד להדליק את האש, אך עדיין יכולים אנו לומר את התפילות – ומה שביקש קם והיה.

ושוב דור אחד מאוחר יותר, היה על ר' משה לייב מססוב לבצע משימה זו. אף הוא הלך ליער ואמר – איננו יכולים עוד להדליק את האש, אף איננו יודעים את הכוונות הנסתרות שבתפילה, אך יודעים אנו את המקום ביער שבו אירע הכל – וצריך להיות די בכך. ואכן, די היה בכך.

אולם דור נוסף עבר, ורבי ישראל מרוזין נקרא לבצע משימה זו, ישב על כסא הזהב בארמונו ואמר – איננו יכולים להדליק את האש, איננו יודעים את התפילה, איננו יודעים את המקום, אך את סיפור המעשה נוכל לספר.

ואכן, מוסיף המספר, לא נפלה השפעת סיפורו של האחרון מהשפעת מעשיהם של שלושת הראשונים.

 ( גרשום שלום, "החסידות – שלב אחרון")

'אלוף בצלות ואלוף שום'מספר הסיפורים יהודה עצבה מביא עיבוד לגירסת הסיפור 'אלוף בצלות ואלוף שום' ומשלב בו את הלשון העכשווית.
העיזים שהביאו דובים בקרניהןבסוגיה במסכת תענית (דף כה, א) מובא מעשה פלאי אודות עזיו של ר' חנינא. המקור כתוב בארמית ואנו מביאים את תרגומו החופשי כאן.
על מה העולם עומדמובא כאן עיבוד ללשון ימינו של מעשה אדריאנוס ועקילס ( אַקִילַס )כפי שמובא במדרש תנחומא.
העצים והברזלאנו מביאים את האגדה 'העצים והברזל' המבוססת על האגדה מתוך ספרו של י.ב.ליבנר: 'כל אגדות ישראל'. אגדה עממית זו הממחישה את חשיבות וערך האימון ההדדי בין בני האדם.
אגדות ישראל: המים וגרגרי החולמובאת גירסה מצולמת של הסיפור 'המים וגרגרי החול' כפי שמופיעה בספרו של י.ב. ליבנר 'כל אגדות ישראל'.
אדם וחוה. ( השתלות )אנו ליקטנו מעט מידע סיפורי על בריאתה של חוה, כמשלימה את בריאת האדם.
אתונו של רבי פנחס בן יאיררבי פנחס בן יאיר היה תנאי מהדור הרביעי. היה מקושר קשרי משפחה עם רבי שמעון בר יוחאי.סיפורו זה בא להדגיש חשיבות הדמאי ומשמעות חייו של צדיק והשפעתו הרבה אפילו על בהמתו. הוא היה אחד התנאים בדור הרביעי ומא...
המים וגרגרי החולסיפור זה הבא להמחיש את כוחה וחשיבותה של האחדות. גרעין סיפור זה לקוח מתוך "כל אגדות ישראל", מאת י.ב. ליבנר בהוצאת תושיה, ורשה. הגירסה הקולית שובצה באתר ב -טז', אדר, תשס"ט. 12.3.09. מספר: יהודה עצבה.
מעשה העיןסיפור מיוחד המצוי במקורות בים ובספר האגדה המביא אחד מן הסיפורים הקשורים במצביא המהולל אלכסנדר מוקדון.
מעשה החולדה והבור על פי גירסת רש"י.מעשה מיוחד זה מופיע במקורות אחדים. שובץ באתר בז', אייר, תשס"ז. 25.4.07.
המשאלה.סיפור המשאלה שביקש יהודי עיוור מאליהו הנביא.
לך לאומן שעשנימתוך הסיפור אנו למדים לקבל ולכבד כל אדם כעצמנו. הסיפור מובא במלואו מן המקורות. ( מסכת תענית ).
משל החיגר והסומא
משל החיגר והסומא מתוך ספרות חז"ל. מתוך מבחר סיפורי מופת ומשל המתבלים ארמית ועברית ומסתמכים על מקורות חז"ל וכן מספרות חז"ל ומהתנ"ך. שובץ באתר ב- 10.11.08. יב', חשון, תשס"ט.
האורסיפור האור, הוא אחד מסיפורי הבריאה. כזכור נבראו המאורות ביום הרביעי. בסיפורי הבריאה מוזכרים בין השאר, החושך והאור, הים והרקיע והמאורות הלוא הם השמש, הלבנה והכוכבים.
אליהו הנביאעוד אחד מהסיפורים הרבים אודות דמותו של אליהו הנביא המופיע בחלום. מסופר בפי המספרת המוכשרת בשמת שמואלי.
רבי חנינא בן דוסא והחברברסיפור זה לקוח "מאוצר האגדה", קובץ א', מני קדם. ( כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי) כרך ראשון, תרע"ד.נרשם על ידי יהודה עצבה.שובץ באתר ב- ה' כסלו, תשס"ח. 15.11.07.
הזאב המדברסיפור זה נרשם מ"אוצר האגדה", קובץ א', מני קדם. בתוך כל כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. ברלין, תרע"ד. 1913.שובץ באתר בתאריך: ו' כסלו, תשס"ח. 16.11.07.
נחום איש גמזושמו של נחום איש גמזו הפך לסמל. על מנת להבין כי כל דבר שקורה בעולמנו הוא לטובה ועל כך יעידו הסיפורים אודותיו.
הנסיך, הנסיכה, הנמיה והבור.סיפור זה נשלח על ידי הרושמת מיטל עוזרי ששמעה את הסיפור מפי סבתה. חשוב לציין כי הגירסה המקורית של הסיפור נקראת "מעשה החולדה והבור" סיפור זה הוא אחד מעשרות רבות של גירסאות.
תרנגולת מתנה למלך שלמהעוד אחד מן הסיפורים המיחסים לחוכמתו של שלמה המלך. ישנן גירסאות רבות לסיפור חוכמה עממי זה.
נח והייןסיפור המעשה של נח כשבא ליטע כרם, כפי שמופיע במדרש תנחומא.התייחסות לסיפור כחלק מסיפורי שיכורים מופיע בספרו של פרופ' עלי יסיף, "סיפור העם העברי" בהוצאת מוסד ביאליק, ירושלים.
אדם וחוה.מעט ממה שנאמר על יצירת אדם וחוה באגדה ובמדרש.
סיפורו של איובאיוב הוא סיפור על אדם שיש לו הכל ומאבד את הכל, האם אלה צרופי מקרים או שיש יד מכוונת? זה נשאיר לפרשנות עמוקה יותר שכן דמותו של איוב וסיפור עולמו הם כר נרחב לפרשנים בכל תחומי ההגות. תחילתו של הסיפור היא...
מעשה הצרעה, העכביש ודוד המלך.סיפור הצלה פלאי של דוד המלך הבורח מפני שאול. ההצלה באה על ידי העכביש והצרעה כפי שיסופר.
מעשיות רבי חנינא בן דוסא. סיפורים קצרים מן המקורות, הממחישים עד כמה גדולה ענוותנותו ועניותו של רבי חנינא בן דוסא.
 
|