סיפורים נוספים:


עמוד הבית » סיפורים » מעשיות וסיפורי חסידים

מעשיות וסיפורי חסידים

משעמד לפני הבעל שם טוב "עניין פקוח נפש גדול" נוהג היה ללכת למקום מסוים ביער, להדליק אש ולכוון מחשבותיו בתפילה ואז מה שביקש לעשות קם והיה. דור לאחר מכן, משעמד אותו "פקוח נפש גדול" בפני המגיד ממיזריץ' נוהג היה ללכת לאותו מקום ביער, ולומר – איננו יכולים עוד להדליק את האש, אך עדיין יכולים אנו לומר את התפילות – ומה שביקש קם והיה.

ושוב דור אחד מאוחר יותר, היה על ר' משה לייב מססוב לבצע משימה זו. אף הוא הלך ליער ואמר – איננו יכולים עוד להדליק את האש, אף איננו יודעים את הכוונות הנסתרות שבתפילה, אך יודעים אנו את המקום ביער שבו אירע הכל – וצריך להיות די בכך. ואכן, די היה בכך.

אולם דור נוסף עבר, ורבי ישראל מרוזין נקרא לבצע משימה זו, ישב על כסא הזהב בארמונו ואמר – איננו יכולים להדליק את האש, איננו יודעים את התפילה, איננו יודעים את המקום, אך את סיפור המעשה נוכל לספר.

ואכן, מוסיף המספר, לא נפלה השפעת סיפורו של האחרון מהשפעת מעשיהם של שלושת הראשונים.

 ( גרשום שלום, "החסידות – שלב אחרון")

'אלוף בצלות ואלוף שום'מספר הסיפורים יהודה עצבה מביא עיבוד לגירסת הסיפור 'אלוף בצלות ואלוף שום' ומשלב בו את הלשון העכשווית.
העיזים שהביאו דובים בקרניהןבסוגיה במסכת תענית (דף כה, א) מובא מעשה פלאי אודות עזיו של ר' חנינא. המקור כתוב בארמית ואנו מביאים את תרגומו החופשי כאן.
על מה העולם עומדמובא כאן עיבוד ללשון ימינו של מעשה אדריאנוס ועקילס ( אַקִילַס )כפי שמובא במדרש תנחומא.
העצים והברזלאנו מביאים את האגדה 'העצים והברזל' המבוססת על האגדה מתוך ספרו של י.ב.ליבנר: 'כל אגדות ישראל'. אגדה עממית זו הממחישה את חשיבות וערך האימון ההדדי בין בני האדם.
אגדות ישראל: המים וגרגרי החולמובאת גירסה מצולמת של הסיפור 'המים וגרגרי החול' כפי שמופיעה בספרו של י.ב. ליבנר 'כל אגדות ישראל'.
אדם וחוה. ( השתלות )אנו ליקטנו מעט מידע סיפורי על בריאתה של חוה, כמשלימה את בריאת האדם.
אתונו של רבי פנחס בן יאיררבי פנחס בן יאיר היה תנאי מהדור הרביעי. היה מקושר קשרי משפחה עם רבי שמעון בר יוחאי.סיפורו זה בא להדגיש חשיבות הדמאי ומשמעות חייו של צדיק והשפעתו הרבה אפילו על בהמתו. הוא היה אחד התנאים בדור הרביעי ומא...
המים וגרגרי החולסיפור זה הבא להמחיש את כוחה וחשיבותה של האחדות. גרעין סיפור זה לקוח מתוך "כל אגדות ישראל", מאת י.ב. ליבנר בהוצאת תושיה, ורשה. הגירסה הקולית שובצה באתר ב -טז', אדר, תשס"ט. 12.3.09. מספר: יהודה עצבה.
מעשה העיןסיפור מיוחד המצוי במקורות בים ובספר האגדה המביא אחד מן הסיפורים הקשורים במצביא המהולל אלכסנדר מוקדון.
מעשה החולדה והבור על פי גירסת רש"י.מעשה מיוחד זה מופיע במקורות אחדים. שובץ באתר בז', אייר, תשס"ז. 25.4.07.


הצג את כל 25 הסיפורים

 
|